کارکلاسی صفحه 56 کتاب کاروفناوری پایه هفتم آشنایی با امتیازات بیمه پودمان 5 کسب وکار

بیمه ,امکان ,پایه هفتم ,کاروفناوری پایه ,کتاب کاروفناوری ,کارکلاسی صفحه

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

کارکلاسی صفحه 56 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 5 کسب وکار

كار كلاسی: ضمن تکمیل کردن نمودار زیر ،امتیازات بیمه را نام ببرید.

http://s8.picofile.com/file/8276863768/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_56_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.PNG

بیمه و امتیازات آن

امکان به حداقل رساندن نگرانی از اتفاقات و خسارت ها

امکان سیستم بهره ور و امیدوارانه و آسایش خیال برای اشخاص

امکان دریافت خسارت در همه جای ایران

انجام خدمات برای همه ی افراد جامعه در هر پست و مقام و سن و ..............

انواع خدمات قابل ارائه در بیمه های محیط کار

-1 بیمه درمانی

-2 بیمه بازنشستگی

-3 بیمه بیکاری و از کار افتادگی

-4 بیمه فوت -عمر

-5 بیمه حوادث

-6 بیمه تکمیلی

ادامه مطلب کارکلاسی صفحه 56 کتاب کاروفناوری پایه هفتم آشنایی با امتیازات بیمه پودمان 5 کسب وکار ا