آشنایی با روش های تدریس بحث گروهی

هنرجویان ,موضوع ,معلم ,بايد ,گروهي ,علاقه ,مسیر اصلی ,معلم بايد ,داشته باشد ,روش، هنرجویان ,شرکت کنندگان

آشنایی با روش های تدریس

بحث گروهی

روش تدریس به شیوۀ بحث گروهی، گفت وگویی سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی خاص و مورد علاقۀ مشترک شرکت کنندگان در بحث است. در این روش، هنرجویان با شرکت فعال در فعالیت های کلامی، ابعاد مختلف یک مسئله را مورد بحث قرار می دهند و در پایان نسبت به آن، شناخت عمیق تری به دست می آورند.

همچنین درک می کنند که دیگران نیز نظریاتی دارند و باید به نظریات آنان احترام گذاشت. استدلال کردن و گوش دادن به حرف های دیگران را می آموزند و دارای روحیۀ تحمل آرا می گردند. همچنین از طریق بحث گروهی، روابط گروهی را تمرین می کنند. در این روش، وظیفۀ اصلی معلم تحلیل و ارزشیابی جریان بحث، منطق، سازمان و صحت مطالب گفته شده است. البته او می تواند نقش هدایت کنندۀ بحث را داشته باشد و هر جا که بحث به بن بست برسد یا از مسیر اصلی خارج شود، آن را به مسیر اصلی هدایت کند. همچنین باید مراقب باشد که افراد بخصوصی، بحث را به خود اختصاص ندهند.

موضوع هايي که بتوان دربارۀ آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد؛ فراگيران درباره موضوع، اطلاعات لازم را داشته باشند يا بتوانند کسب کنند و موضوع مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد.

در اين روش، هنرجویان بيش از استفاده کمک از کتاب يا هنرآموز، خود مکلَّف به يافتن نتايج، اصول و راه حل ها هستند و اين در صورتي است که هنرجویان به موضوع علاقه مند باشند. موضوعاتي چون رياضيات، علوم طبيعي، مهندسي و... براي بحث گروهي، کارآيي ندارند و در عوض علومي چون علوم اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سياسي و روان شناسي و جامعه شناسي با اين روش قابليت تدريس دارند.

دربارۀ موضوعاتي که هنرجویان کمتر به آن علاقه مند هستند معلم بايد به نوعي در هنرجویان ايجاد علاقه کند و در آنها حساسيت به وجود آورد مثلاً با طرح سؤال، پخش يک فيلم و...........

به عبارت ديگر، اجراي مطلوب روش بحث گروهي تا اندازۀ زيادي بستگي به شخصيت معلم دارد. معلمي که از اين روش استفاده مي کند بايد قدرت تصميم گيري داشته باشد و طوري بحث را هدايت کند که موضوع به بيراهه کشيده نشود.

مراحل اجراي روش بحث گروهي

مرحلۀ اول: آمادگي و برنامه ريزي

1 - انتخاب موضوع :موضوعات و عناوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، بايد در قالب کلمات و جملات صريح و روشن بيان شود.

2 - فراهم کردن زمينه هاي مشترک: قبل از شروع بحث گروهي، لازم است سطح اطلاعات هنرجویان دربارۀ موضوع يکسان شود.

3 - تعيين نحوۀ آرايش شبکه هاي ارتباطي: ترتيب قرار گرفتن و نشستن فراگيران، در نوع ارتباط مؤثر است. رهبر گروه - هنرجویان - شخص مهمان - ناظر يا ارزياب

مرحلۀ دوم: روش اجراي بحث گروهي

1 - وظايف معلم در روش بحث گروهي

الف - فراهم کردن امکانات

ب - شرکت در بحث:

معلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، هدف و ضوابط بحث گروهي را شرح دهد و بايد نقش خود را در جريان بحث تا حد يک شنونده کاهش دهد.

ج - کنترل و هدايت بحث

2 - وظايف هنرجویان در جريان بحث گروه

معلم بايد نقش هنرجویان را به دقت به آنان بياموزد. هنرجویان بايد درباره موضوع از قبل، مطالعه کنند، وسط حرف ديگران نپرند، با يکديگر صحبت نکنند، کاملاً به صحبت هاي ديگران گوش کنند و انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذيرفته شود.

نقاط قوت:

با اجرای این روش، افراد می توانند در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند و خود را ارزیابی کنند، هراس افراد خجالتی کاهش می یابد و قدرت مدیریت و رهبری دانش آموزان تقویت می شود. مفهوم مشاركت و تلاش برای هنرجویان روشن می شود، ذهن فراگيران را پويا و فعال می کند و هنرجویان در پايان به ديدگاه های مشترك مورد توافق می رسند. همچنین در این روش، معلم نقش راهنما و كنترل كننده را دارد، علاقه و انگيزۀ هنرجویان افزايش يافته و تدريس كسل كننده نخواهد شد، با مشاهدۀ رفتارها و بحث ها می توان توانايی های هنرجویان را سنجيد، عواطف دوستی هنرجویان تقويت يافته و بهتر همديگر را می شناسند، تفكر انتقادی در آنان تقويت می شود، ساير توانايی های شناختی رشدمی یابد، توانايی سخن گفتن و مهارت های كلامی پرورش می يابد و آموزش و يادگيری بر استدلال و توجيه منطقی استوار است.

ادامه مطلب آشنایی با روش های تدریس بحث گروهی ا