تمرین کسرها+آنلاین+ریاضی+پنجم

 

        تفریق کسرها                          عملیات روی کسر                   ضرب کسرها

با تشکر از مدیریت محترم وبلاگ آوای خوزستان و گروه پنجم شهرستان ازنا

ادامه مطلب تمرین کسرها+آنلاین+ریاضی+پنجم ا