کارکلاسی صفحه 26 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

صفحه ,هفتم ,کاروفناوری ,کلاسی ,کتاب ,کلاسی صفحه ,کاروفناوری هفتم ,آوری اطلاعات ,پایه هفتم ,کاروفناوری پایه

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

کارکلاسی صفحه 26 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

كار كلاسی - تعیین محدودیتهای پرسش به روش بارش فكری

در گروه خود، محدودیتهای این پرسش را تعیین کنید و در جدول بنویسید.

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

عنوان

محدودیت

حداکثرمسافت سفر

۵۰۰ کیلومتر

حداکثر هزینه

نفری ۱۰۰۰۰ تومان

زمان اردو

چهار روز

سیستم حمل ونقل در دسترس

مینی بوس

با توجه به توضیحات صفحه ی 24 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.


مطالب مرتبط با این پست

کار کلاسی صفحه 26 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 26 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 27 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 29 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 33 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 33 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم

ادامه مطلب کارکلاسی صفحه 26 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات ا