تعدادی از پاور پوینت های پایه پنجم

پاور پوینت

تعدادی از پاور پوینت های پایه پنجم 

   

 

      فسیل ها- علوم                    جمعیت - مطالعات اجتماعی        ساده کردن کسرها -ریاضی

                 

 تبدیل کسربه عدد مخلوط                احساسات - مطالعات                الگو ها - ریاضی 

 

                  

 الگوها (جدید 95)                        ضرب اعدادمخلوط                          ضرب کسر در کسر

 

                   

تقسیم عددبرعدد                          ضرب کسر در عدد               تفریق اعداد مخلوط 

ادامه مطلب تعدادی از پاور پوینت های پایه پنجم ا