جواب کارکلاسی صفحه 30 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سازوکارهای حرکتی ,پودمان سازوکارهای ,کاروفناوری پایه ,کتاب کاروفناوری ,پودمان سازوکارهای حرکتی

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

کارکلاسی صفحه 30 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال : در گروه خود، با توجه به کارهای کلاسی انجام شده جدول  زیر را تکمیل کنید.

http://suherfe.blogfa.com

ادامه مطلب جواب کارکلاسی صفحه 30 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی ا