کارکلاسی صفحه 32 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

هفتم ,کاروفناوری ,صفحه ,کلاسی ,واژه ,سعدی ,کلاسی صفحه ,کاروفناوری هفتم ,سعدی شیرازی ,آوری اطلاعات ,باشند لیست ,شیرازی مناسب صفحاتی ,سعدی شیرازی

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

کارکلاسی صفحه 32 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

كار كلاسی : برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خود چند کلید واژه را بررسی کنید.

suherfe.blogfa.com

 

کلیدواژه

ویژگی ها

سعدی

نامناسب - این واژه برای جستجو مناسب نیست

سعدی شیرازی

متوسط - این واژه نسبت به واژه قبلی مناسب تر است

"سعدی"شیرازی

مناسب - صفحاتی که این واژه را داشته باشند لیست می شوند

سعدی"شیرازی"

مناسب - صفحاتی که این واژه را داشته باشند لیست می شوند

"سعدی"+"شیرازی"

بسیارمناسب – دراین جستجو سریعاَ به نتیجه موردنظر می رسیم


مطالب مرتبط با این پست

کار کلاسی صفحه 26 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 26 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 27 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 29 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 33 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 33 کاروفناوری هفتم

کار کلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم

ادامه مطلب کارکلاسی صفحه 32 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات ا