مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن فلوچارت پیدا کردن ماهیت مثبت - منفی و صفر بودن عدد

فلوچارت http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال : فلوچارتی ترسیم کنید که یک عدد را دریافت نماید سپس منفی بودن - مثبت بودن یا صفر بودن آن را مشخص و نتیجه را چاپ نماید.

دریافت فایل اصلی

ادامه مطلب مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن فلوچارت پیدا کردن ماهیت مثبت - منفی و صفر بودن عدد ا