فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم1395

فیلم ,پنجم ,رياضي ,پايه ,آموزشی ,راهنمای ,رياضي پايه ,پايه پنجم ,آموزشی راهنمای ,فیلم آموزشی ,فیلم رياضي ,فیلم آموزشی راهنمای ,آموزشی راهنمای تد
 1 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس اول-يادآوري عدد نويسي و محاسبات عددي فارسی فایل1 7.81 MB
2 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس اول-يادآوري عدد نويسي و محاسبات عددي فارسی فایل2 8.43 MB
3 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس اول-يادآوري عدد نويسي و محاسبات عددي فارسی فایل3 2.26 MB
4 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس دوم- معرفي ميليارد فارسی فایل1 9.27 MB
4 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس دوم- معرفي ميليارد فارسی فایل2 8.03 MB
5 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس دوم- معرفي ميليارد فارسی فایل3 5.88 MB
6 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس سوم- جمع و تفريق عددهاي مركب فارسی فایل1 9.38 MB
7 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس سوم- جمع و تفريق عددهاي مركب فارسی فایل2 5.75 MB
8 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس چهارم- الگوها فارسی فایل1 8.03 MB
9 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنويسي و الگوها
فیلم رياضي پايه پنجم درس چهارم- الگوها فارسی فایل2 9.44 MB
10 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس1-كسرهاي بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
11 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس1-كسرهاي بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
12 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس1-كسرهاي بزرگتر از واحد فارسی فایل2 9.06 MB
13 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس2-جمع و تفريق عددهاي مخلوط فارسی فایل2 6.51 MB
142 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس2-جمع و تفريق عددهاي مخلوط فارسی فایل2 8.05 MB
15 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس2-جمع و تفريق عددهاي مخلوط فارسی فایل2 2.40 MB
16 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس3-ضرب كسرها فارسی فایل2 9.09 MB
17 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس3-ضرب كسرها فارسی فایل2 6.91 MB
18 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس4-تقسيم كسرها فارسی فایل2 10.0 MB
19 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس4-تقسيم كسرها فارسی فایل2 9.97 MB
20 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس4-تقسيم كسرها فارسی فایل2 2.30 MB
21 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس5-ضرب عددهاي مخلوط فارسی فایل2 8.40 MB
22 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس5-ضرب عددهاي مخلوط فارسی فایل2 8.71 MB
23 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلم رياضي پايه پنجم درس5-ضرب عددهاي مخلوط فارسی فایل2 4.08 MB
24 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس1- نسبت فارسی فايل1 9.70 MB
25 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس1- نسبت فارسی فايل2 18.1 MB
26 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس2- نسبت هاي مساوي فارسی فايل 10.1 MB
27 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس3- تناسب فارسی فايل 14.2 MB
28 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلم رياضي پايه پنجم درس4- درصد فارسی فايل 17.3 MB
29 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس1- تقارن محوري فارسی فايل 26.7 MB
30 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس 2-تقارن مركزي فارسی فايل 8.79 MB
31 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس 3- زاويه و نيمساز فارسی فايل 13.8 MB
32 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعي ها
فیلم رياضي پايه پنجم درس 4-چندضلعي ها و مجموع زاويه هاي آن ها فارسی فايل 27.7 MB
33 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهاي اعشاري
فیلم رياضي پايه پنجم درس 1- عددهاي اعشاري فارسی فايل 22.6 MB
34 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهاي اعشاري
فیلم رياضي پايه پنجم درس 2- جمع و تفريق عددهاي اعشاري فارسی فايل 17.6 MB
35 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 5- عددهاي اعشاري
فیلم رياضي پايه پنجم درس 4- ضرب عددهاي اعشاري فارسی فايل 17.0 MB
36 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم مقدمه فارسی فايل 15.56 MB
37 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم درس 1 فارسی فايل 94.43 MB
38 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم درس2 فارسی فايل 60.26 MB
39 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 6
فیلم رياضي پايه پنجم درس 4 فارسی فايل 77.84 MB
40 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم مقدمه فارسی فايل 8.51 MB
41 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم درس 1 فارسی فايل 34.98 MB
42 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم درس2 فارسی فايل 25.91 MB
43 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 7
فیلم رياضي پايه پنجم درس 3 فارسی فايل 110 MB
44 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل 1 32.7 MB
45 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل2 93.6 MB
46 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل3 93.8 MB
47 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل4 99.9 MB
48 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل5 52.3 MB
49 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل6 115 MB
50 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلم رياضي پايه پنجم آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم فارسی فايل7 82.1 MB
51 فیلم آموزشی راهنمای تدریس
نمونه تدريس در كلاس درس
فیلم رياضي پايه پنجم نمونه تدريس در كلاس درس فارسی فايل 320 MB
52 كتاب معلم (راهنماي تدريس) رياضي پنجم ابتدايي
كتاب رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 3.5MB
53 كتاب رياضي پايه پنجم ابتدايي (چاپ 95) كتاب رياضي پايه پنجم گروه تاليف رياضي پايه پنجم فارسی دانلود 25MB
  منبع :http://math-dept.talif.sch.ir/

 
 

ادامه مطلب فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم1395 ا